Προσωπικά Δεδομένα

Οι χρήστες του διαδικτύου, κατά την περιήγησή τους σε μια ή περισσότερες ιστοσελίδες, τη χρήση υπηρεσιών και την παραγγελία προϊόντων από e-shop, την εγγραφή τους σε newsletters και fora και τη χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών παρέχουν εκούσια ή ακούσια προσωπικές πληροφορίες, ήτοι προσωπικά τους δεδομένα.

Ο εκάστοτε υπεύθυνος επεξεργασίας, που συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, οφείλει να εξασφαλίζει την ασφάλεια και προστασία των δεδομένων με κατάλληλο λογισμικό, μεθόδους συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων με σεβασμό στα δικαιώματα, στις θεμελιώδεις ελευθερίες, στην ιδιωτική ζωή, καθώς και στο απόρρητο της επικοινωνίας των χρηστών του ιστοχώρου. Οφείλει, ακόμη, να επεξεργάζεται κατά τρόπο νόμιμο και θεμιτό τα προσωπικά δεδομένα, τηρώντας τις αρχές της αναγκαιότητας και προσφορότητας. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων – πλην των εξαιρέσεων του νόμου – είναι νόμιμη μόνο για τους σκοπούς που προβλέπει ο νόμος και με τη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, που διατηρεί, πάντως, το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης.

Η έννομη τάξη έχει θεσπίσει αυστηρούς κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων τόσο των φυσικών όσο και των νομικών προσώπων, η οποία αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Η προστασία επιτυγχάνεται κυρίως από δύο βασικά νομοθετήματα, τον νόμο 2472/1997 (προστασία ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) και τον νόμο 3471/2006 (προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών). Για την τήρηση των διατάξεων του νόμου 2472/1997 αρμόδια είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), ενώ για την τήρηση των διατάξεων του νόμου 3471/2006 αρμόδια είναι η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών.

Εφαρμόστε τις ενδεδειγμένες προδιαγραφές στην ιστοσελίδα σας, ώστε να εξασφαλίσετε τη νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας θα συνδιαμορφώσουν την ιστοσελίδα σας ώστε να αποφύγετε παράνομες πρακτικές όπως η μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία (spam) που επιφέρει κυρώσεις και πρόστιμα στους παραβάτες. Συμβουλευθείτε μας και ενημερωθείτε για την πολιτική απορρήτου, τους τρόπους νόμιμης λήψης της συγκατάθεσης του υποκειμένου των δεδομένων και τις υποχρεώσεις σας, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, απέναντι στην ΑΠΔΠΧ (γνωστοποίηση τήρησης αρχείου, λήψη άδειας).