ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο ιστότοπος www.internetlaw.gr απευθύνεται σε χρήστες του Διαδικτύου (επιχειρήσεις - εταιρείες και ιδιώτες), παρέχει πληροφορίες για τις Νομικές Υπηρεσίες του Δικηγορικού Γραφείου “ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ”, στο Δίκαιο του Ίντερνετ,καθώς και τη δυνατότητα επικοινωνίας με το Γραφείο μας. Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τον τρόπο λειτουργίας του Ιστοτόπου, διαβάστε τους Όρους Χρήσης του Ιστοτόπου. Για κάθε σχετική απορία σας επικοινωνήστε με το γραφείο μας στο noc@internetlaw.gr.

Το Γραφείο μας παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις της νομοθεσίας στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και προσαρμόζει τις λειτουργίες του Internetlaw στα εκάστοτε αυστηρά πλαίσια του νόμου, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων - Επισκεπτών του Ιστοτόπου. Οι όροι / έννοιες που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική αναλύονται κατωτέρω στο κεφάλαιο «ΟΡΙΣΜΟΙ».

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπωνστο πλαίσιο λειτουργίας του ιστοτόπου Internetlaw.

Η Πολιτική απευθύνεται στους Επισκέπτες του Ιστοτόπου. Ως εκ τούτου οι λέξεις «εσείς», «εσάς», «σας» και εν γένει η χρήση β΄ πληθυντικού προσώπου αφορούν τον Επισκέπτη του Internetlaw. Η χρήση α΄ πληθυντικού προσώπου δηλώνει ενέργειες του Γραφείου.

Η Πολιτική αφορά όλους όσους αποκτούν πρόσβαση και χρησιμοποιούντις υπηρεσίες του Internetlaw, αλληλεπιδρούν με το Internetlaw στα socialmedia (σχόλια και αξιολογήσεις σε λογαριασμούς, προφίλ, σελίδες και κανάλια του Internetlaw), αξιολογούν τις Υπηρεσίες του Ιστοτόπου σε ιστοτόπους και εφαρμογές τρίτων, επικοινωνούν με το Γραφείο μας μέσω του Ιστοτόπου ή / και με άλλους τρόπους. Στις ανωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενες περιπτώσεις το Γραφείο μας δύναται να συλλέξει και επεξεργαστεί προσωπικά σας Δεδομένα.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η συλλογή, επεξεργασία και προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από το Γραφείο γίνεται σύμφωνα με τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, όπως συμπληρώνεται από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τις οδηγίες, αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.).

Το Γραφείο μας κατά την παροχή νομικών υπηρεσιών τηρεί το επαγγελματικό απόρρητό καθώς και πλήρη, απαραβίαστη εχεμύθεια υπέρ των εντολέων του κατά τις προβλέψεις του Κώδικα Δικηγορών και του Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος.

ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η χρήση των υπηρεσιών του Internetlaw προϋποθέτει αλλά και επιβεβαιώνει την αποδοχή από εσάς της Πολιτικής Απορρήτου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική η οποία περιγράφει τις βασικές Αρχές, εγγυήσεις και σκοπούς σύμφωνα με τους οποίους το Γραφείο συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται Προσωπικά σας Δεδομένα.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί (οι εντός εισαγωγικών ορισμοί έχουν αντληθεί από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679):

«Υπεύθυνος επεξεργασίας» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

«Εκτελών την επεξεργασία» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

«Προσωπικά Δεδομένα» ή «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» ή «Δεδομένα» είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («Υποκείμενο των Δεδομένων»ή «Υποκείμενο»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Προσωπικά Δεδομένα Ειδικών Κατηγοριών» ή «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα» είναι κάθε είδους πληροφορία, η οποία αποκαλύπτει τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την υγεία ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό του.

«Επεξεργασία» είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«Αποδέκτης» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.

«Τρίτος» είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

«Περιορισμός της επεξεργασίας» είναι η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον

«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων είναι κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

Γραφείο: Το Δικηγορικό Γραφείο “ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ.

Πολιτική ή Πολιτική Απορρήτου: Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ιστότοπος: Ο ιστότοπος www.internetlaw.gr

Internetlaw: O ιστότοποςwww.internetlaw.gr

Υπηρεσίες του Internetlaw ή Υπηρεσίες: Οι προσφερόμενες στους Επισκέπτες επιλογές και δυνατότητες μέσα από τον Ιστότοπο.

Επισκέπτης: Ο χρήστης του διαδικτύου που εισέρχεται και περιηγείται στον Ιστότοπο www.internetlaw.gr και χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες του.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που διενεργείται από το Γραφείο και τους συνεργάτες του, στο πλαίσιο λειτουργίας του Ιστοτόπου, αποκλειστικά για τους σκοπούς και κατά τον τρόπο που το Γραφείο καθορίζει, Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι ο Δικηγόρος Αθηνών Στέφανος Ιωαν. Ανδριακόπουλος, Δικηγόρος Αθηνών, οδός Μπουκουβάλα, αριθ. 8, Αθήνα – Τ.Κ. 11471, τηλ. 6947535945,e-mail: noc@internetlaw.gr.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

 • Για να επικοινωνήσετε με το Γραφείο μέσω της σχετικής φόρμας επικοινωνίας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε το όνομα που μας δηλώνετε, το τηλέφωνο και το e-mail σας καθώς και τις πληροφορίες που καταχωρείτε στο σχετικό πλαίσιο (Το μήνυμα σας).
 • Προσωπικά σας δεδομένα (όνομα προφίλ, σχόλια, επισημάνσεις και άλλες πληροφορίες που σας αφορούν και μας κοινοποιείτε εσείς) συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε κατά την επίσκεψή σας σε λογαριασμούς, σελίδες και κανάλια του Internetlawστα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), όπως facebook, twitter, instagram, youtube κλπ, όταν ακολουθείτε τους λογαριασμούς αυτούς, όταν εγγράφεστε ως συνδρομητές, όταν επικοινωνείτε μαζί μας και όταν κάνετε χρήση των υπηρεσιών που οι ανωτέρω ιστότοποι προσφέρουν για να έρθετε σε επαφή μαζί μας, να υποβάλετε αιτήματα, ερωτήσεις, αξιολογήσεις και να αποκτήσετε προϊόντα και υπηρεσίες μας.
 • Όταν επικοινωνείτε με το Γραφείο μας με οποιονδήποτε τρόπο (e-mail, τηλέφωνο, φόρμες επικοινωνίας, fax, social media κλπ), συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία που δηλώνετε/καταχωρείτε.
 • Αρχεία αναγνώρισης – «Cookies»: O παρόν ιστότοπος έχει πρόσβαση και αποθηκεύει Cookies, καθώς και συναφείς τεχνολογίες στον υπολογιστή σας. Cookies εγκαθιστά ο ιστότοπος μας και τρίτοι. Για περισσότερες πληροφορίες για την έννοια – συλλογή και χρήση Cookies από το internetlaw.gr διαβάστε την Πολιτική Cookies.
 • O ιστότοπος επεξεργάζεται τεχνικές πληροφορίες (IP, browser type).
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ – ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

  Το Γραφείο δεν συλλέγει μέσω του Ιστοτόπου Δεδομένα Ειδικών Κατηγοριών (ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα). Οι Επισκέπτες οφείλουν να μην αποστέλλουν Δεδομένα Ειδικών Κατηγοριών, που αφορούν τους ίδιους ή τρίτους μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Εφόσον η υπόθεση για την οποία επιλέξατε να απευθυνθείτε στο Γραφείο μας, αφορά ή σχετίζεται με Προσωπικά Δεδομένα Ειδικών Κατηγοριών παρακαλούμε να τα κοινοποιείτε στο Γραφείο μας μόνο στο πλαίσιο της εντολής προς τους Δικηγόρους του Γραφείου. Το Γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει οποιαδήποτε πληροφορία που στέλνει ο Επισκέπτης και αποκαλύπτει Δεδομένα Ειδικών Κατηγοριών. Το Γραφείο δεν ευθύνεται έναντι του Επισκέπτη ή τρίτου ή των Αρχών για τυχόν ζημία του Υποκειμένου των Δεδομένων από τυχόν επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων, που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του Επισκέπτη κατά παράβαση της παρούσας απαγόρευσης.

  Οι Υπηρεσίες του Internetlaw προσφέρονται και απευθύνονται μόνο σε ενηλίκους. Το Γραφείο δεν επεξεργάζεται δεδομένα ανηλίκων και θα διαγράψει αμέσως δεδομένα ανηλίκου εφόσον αντιληφθεί ή πληροφορηθεί ότι οποιοσδήποτε ανήλικος χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο. Το Γραφείο δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση έναντι οποιουδήποτε και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τυχόν χρήση του Ιστοτόπου από ανήλικο. Την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη έχει ο γονιός / κηδεμόνας / επίτροπος / ασκών τη γονική μέριμνα και κάθε άλλος που έχει την ευθύνη για την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου καθώς και ο ίδιος ο ανήλικος στις περιπτώσεις που ο νόμος προβλέπει.

  ΠΗΓΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

  Το Γραφείο, στο πλαίσιο λειτουργίας του Internetlaw συλλέγει Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, είτε απευθείας από εσάς, είτε μέσω συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Η συλλογή γίνεται μέσω του Ιστοτόπου ή/και με άλλους τρόπους (μέσα κοινωνικής δικτύωσης, thirdparties, Cookies, analytics tools κλπ).

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Το Γραφείο συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα κατά τρόπο νόμιμο και διαφανή για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν τα υποβάλει σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

  Το Γραφείο καταβάλει τις αναγκαίες προσπάθειες, ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρεί και επεξεργάζεται να είναι πάντα ακριβή και επικαιροποιημένα αλλά και κατάλληλα και συναφή και να περιορίζεται η συλλογή και επεξεργασίαστα απολύτως αναγκαία δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά και στο αναγκαίο για τους σκοπούς αυτούς μέτρο.

  Ακόμη τα δεδομένα διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή για εξυπηρέτηση άλλων νόμιμων σκοπών.

  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλειά τους, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, διαρροή, υποκλοπή, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.

  ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

  • Το Γραφείο επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα κατόπιν συγκατάθεσής σας, όταν σας ζητά να δηλώσετε αν συναινείτε στην επεξεργασία. Η συγκατάθεσή σας αποτελεί νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγουμε μέσω των σελίδων του Γραφείου σε πλατφόρμες socialmedia.
  • Σε κάθε περίπτωση που επικοινωνείτε μαζί μας για να ενημερωθείτε για Υπηρεσίες του Internetlaw, νομίμως επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στο πλαίσιο του προσυμβατικού σταδίου.
  • Όταν επικοινωνείτε με το Γραφείο ώστε να μας μας αναθέσετε τον χειρισμό της υπόθεσής σας, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για την εκτέλεση της σύμβασης εντολής.
  • Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει το Γραφείο (π.χ στατιστικές αναλύσεις μέσω Cookies).
  • Ενδέχεται να επεξεργαστούμε προσωπικά σας δεδομένα αν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Γραφείου.

  ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα για τους εξής σκοπούς:

  • Στο πλαίσιο της εκτέλεσης της σύμβασής εντολής, επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που παρέχετε για τον χειρισμό της υπόθεσής σας και τη διεκπεραίωση της εντολής σας.
  • Προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε για να απαντήσουμε σε μηνύματα, αιτήματα, ερωτήσεις, αξιολογήσεις που υποβάλετε κατά την επίσκεψή σας σε λογαριασμούς, σελίδες και προφίλ του Internetlaw στους τόπους κοινωνικής δικτύωσης (socialmedia: Facebook, Instagram, κ.ο.κ.).Προσωπικά δεδομένα των χρηστών socialmedia που αλληλεπιδρούν με το Internetlaw σε περιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης, ενδέχεται να επεξεργαστούμε και στο πλαίσιο προώθησης των σελίδων / λογαριασμών μας, στα πλαίσια του νόμου.Η επεξεργασία των δεδομένων που κοινοποιείτε σε αυτές τις σελίδες (socialmedia) υπόκειται και στη σχετική πολιτική απορρήτου κάθε τόπου κοινωνικής δικτύωσης.
  • Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της σχετικής φόρμας επικοινωνίας του Internetlaw και μέσω e-mail, τηλ, fax, ώστε να απαντήσουμε σε μηνύματα, αιτήματα, ερωτήσεις και παράπονα που υποβάλετε και να σας προσφέρουμε πληροφορίες και υποστήριξη για τα τις Yπηρεσίες του Ιστοτόπου και του Γραφείο εν γένει.
  • Το Γραφείο επεξεργάζεται πληροφορίες που συλλέγονται με τη χρήση κατάλληλης τεχνολογίας (π.χ. μέσω Cookies, analytics), για την ομαλή λειτουργία του Ιστοτόπου, τη βελτίωση της εμπειρίας του Επισκέπτη και για στατιστικούς λόγους. Για περισσότερες λεπτομέρειες διαβάστε την Πολιτική Cookies.
  • Συλλέγουμε τη διεύθυνσηIP της συσκευής σας για λόγους προστασίας του Ιστοτόπου από κακόβουλες ενέργειες και εξασφάλισης της απρόσκοπτης λειτουργίας του.

  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Εφόσον τα προσωπικά σας δεδομένα πρόκειται να κοινοποιηθούν από το Γραφείο σε συνεργαζόμενες εταιρείες, προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών (π.χ. Servers, Cloud services), θα επιλέγονται κατάλληλοι Εκτελούντες την Επεξεργασία ώστε να παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του νόμου και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων σας.

  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Το Γραφείο παρέχει στα Υποκείμενα των Δεδομένων τα δικαιώματα που προβλέπονται στον νόμο και διευκολύνει την άσκησή τους. Συγχρόνως, παρέχουμε στα υποκείμενα πλήρη πληροφόρηση για τα δικαιώματά τους. Συγκεκριμένα τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

  1. Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.
  2. Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα τους και συναφούς με την επεξεργασία και τα δικαιώματά τους, πληροφόρησης (σκοποί, αποδέκτες επεξεργασίας, χρόνος διατήρησης κλπ).
  3. Δικαίωμα να ζητούν τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων τους.
  4. Δικαίωμα να ζητούν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων γιατί μεταξύ άλλων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς της παρούσης ή ανακαλούν τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία ή αντιτίθενται στην επεξεργασία ή τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα.
  5. Δικαίωμα να ζητούν τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων, αν αμφισβητούν την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή θεωρούν την επεξεργασία παράνομη ή χρειάζονται τα δεδομένα για την υποστήριξη νομικών αξιώσεων και το Γραφείο δεν τα χρειάζεται πια ή όταν εκφράζουν αντιρρήσεις για την επεξεργασία.
  6. Δικαίωμα να λαμβάνουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να ζητούν να διαβιβαστούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα φορητότητας).
  7. Δικαίωμα να εκφράζουν την εναντίωσή τους στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων
  8. Δικαίωμα να μην υπόκεινται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που τα αφορούν ή τα επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο (δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση).

  Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μπορείτε να στείλετε email στο Γραφείο στη διεύθυνση noc@internetlaw.gr.

  Το Γραφείο θα απαντήσει με e-mail εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος και την ταυτοποίηση του αιτούντος για τις ενέργειες στις οποίες προέβη κατόπιν του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Το Γραφείο ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων για την εν λόγω παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.

  Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για το Υποκείμενο. Εάν τα αιτήματα του Υποκειμένου των δεδομένων είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, το Γραφείο μπορεί είτε: α) να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, ή β) να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

  Επιπλέον, σε περίπτωση άσκησης ενός ή περισσοτέρων από τα προαναφερθέντα δικαιώματα διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τα σχετικά αιτήματα θα διαβιβάζονται επίσης σε οποιονδήποτε τρίτο παραλήπτη στον οποίο ενδέχεται να έχουν διαβιβασθεί τα προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο των σκοπών επεξεργασίας, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια.

  Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα επηρεάστηκαν με οποιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο μας στο e-mail: noc@internetlaw.gr. Το Γραφείο είναι δίπλα σας ανά πάσα στιγμή, έτοιμo να σας συνδράμει στην επίλυση του ζητήματος με τρόπο γρήγορο, δίκαιο και αποτελεσματικό. Επικουρικώς, αν το ζήτημά σας δεν επιλυθεί από το Γραφείο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια εποπτική αρχή, στην οποία μπορείτε να υποβάλετε και σχετική καταγγελία. Ελληνική Εποπτική Αρχή:Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, www.dpa.gr, Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30 210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr.

  ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ

  Το Internetlaw παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεστε για να δηλώσετε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Γραφείο, για όποιους από τους παραπάνω σκοπούς απαιτείται συγκατάθεση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην παρούσα Πολιτική και στην Πολιτική Cookies.

  Πριν δηλώσετε την συγκατάθεσή σας παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική και βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με το περιεχόμενό της.

  Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας, εύκολα και δωρεάν, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας, πριν την ανάκλησή της. Για περιπτώσεις που δεν σας παρέχεται η δυνατότητα αυτοματοποιημένης ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, επικοινωνήστε με οποιονδήποτε τρόπο με το Γραφείο και θα σας παράσχουμε κάθε αναγκαία πληροφορία για την επιθυμητή ανάκληση.

  Η δήλωση αποδοχής της παρούσας Πολιτικής, μέσω της συμπλήρωσης από εσάς σχετικού τετραγωνιδίου στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του Ιστοτόπου ή με άλλον παρόμοιο τρόπο, λογίζεται ως ελεύθερη δήλωση της συγκατάθεσής σας για τη συλλογή, επεξεργασία και περαιτέρω διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς που σχετίζονται με τη χρήση του Ιστοτόπου και των Υπηρεσιών, όπου η συγκατάθεση συνιστά νομική βάση επεξεργασίας.

  Για τη χρήση των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου είναι απαραίτητη η παροχή των δεδομένων που σας ζητούμε. Η άρνησή σας να παράσχετε τα προσωπικά δεδομένα που σας ζητούνται, καθιστά αδύνατη την επικοινωνία με το Γραφείο μας και κατά περίπτωση τη χρήση από εσάς των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου και την εξυπηρέτηση των σκοπών της επεξεργασίας που περιγράφονται ανωτέρω.

  Στο περιβάλλον κάθεπλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης (socialmediaplatforms), η επιλογή από εσάς να γίνεται μέλος της σελίδας του Γραφείου πατώντας Likeή Followή κατά παρόμοιο τρόπο, αποτελεί δήλωση συγκατάθεσής σας προς την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου. Η συγκατάθεσή σας ανακαλείται με τον ίδιο τρόπο που δόθηκε.

  ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Εάν οι Εκτελούντες την Επεξεργασία με τους οποίους συνεργάζεται το Γραφείο είναι εγκατεστημένοι εκτός Ε.Ε., ή η επεξεργασία δεδομένων πρόκειται να γίνει εκτός Ε.Ε. τότε η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σας γίνεται μόνο: i) σε χώρα για την οποία υφίσταται απόφαση επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπήή ii) εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία έχει παράσχει κατάλληλες εγγυήσεις και υπό την προϋπόθεση ότι υφίστανται εκτελεστά δικαιώματα και αποτελεσματικά ένδικα μέσα για τα υποκείμενα των δεδομένων ή iii) σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται στον νόμο.

  ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Όλα τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται από το Γραφείο για προκαθορισμένο και περιορισμένο διάστημα, ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας, με το πέρας του οποίου, τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα διαγράφονται από τις βάσεις δεδομένων μας. Συγκεκριμένα, εφόσον δεν υφίσταται άλλος νόμιμος λόγος διατήρησης:

  • Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε μέσω οποιουδήποτε τρόπου μη δημόσιας επικοινωνίας σας με το Γραφείο (π.χ. φόρμα επικοινωνίας του Internetlaw), για χρονικό διάστημα ενός έτους από την ολοκλήρωση της επικοινωνίας μας (απάντηση του Γραφείου στο μήνυμά σας).
  • Διατηρούμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που κοινοποιείτε κατά την αλληλεπίδρασή σας με λογαριασμούς του Internetlaw στα socialmedia, για όσο χρόνο συνδέεστε με οποιονδήποτε τρόπο με τους λογαριασμούς αυτούς ή για όσο παραμένουν στοιχεία της δραστηριότητάς σας (αναρτήσεις σας σε σελίδα του Internetlaw, σχόλια σε αναρτήσεις του Internetlaw κ.ο.κ.) στην εκάστοτε πλατφόρμα socialmedia.
  • Διατηρούμε την IP σας για δύο έτη από την τελευταία σας επίσκεψη στον Ιστότοπο.
  • Τα αρχεία Cookies διατηρούνται για χρονικό διάστημα που καθορίζεται αναλόγως της φύσης τους, της προέλευσης και του σκοπού για τον οποίο χρησιμοποιούνται. Περισσότερα στην Πολιτική Cookies
  • Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης εντολής με το Γραφείο, διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση εντολής καθώς και για όσο χρόνο προβλέπεται στην παράγραφο που ακολουθεί.

  Ο χρόνος που τα Προσωπικά σας Δεδομένα μπορεί να διατηρηθούν από το Γραφείο καθορίζεται προσθέτως από τις σχετικές υποχρεώσεις του Γραφείου που προβλέπονται στην κείμενη Νομοθεσία (φορολογική κλπ) και τις προβλέψεις του νόμου για τη μέγιστη περίοδο διατήρησής τους. Σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται σε κάθε περίπτωση μέχρι την αμετάκλητη λήξη της εκκρεμοδικίας. Εφόσον υπάρχουν νομικές αξιώσεις/απαιτήσεις αστικής φύσης του Γραφείουμας, το Γραφείο δύναται να τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι τη συμπλήρωση του κατά το νόμο χρόνου της παραγραφής των αξιώσεων.

  ΤΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Τα προσωπικά δεδομένα που στέλνετε στο Γραφείο μέσω της φόρμας επικοινωνίας λαμβάνονται υπό τη μορφή e-mail και αποθηκεύονται σε datacenterτης Cosmote(Cosmote Business Cloud Storage), καθώς και τοπικά μέσω Outlook σε υπολογιστικά συστήματα του Γραφείου.

  Η διεύθυνση IP σας καταγράφεται στο logs του server που φιλοξενεί τον Ιστότοπο.

  Πληροφορίες που συλλέγει το Γραφείο μέσω της υπηρεσίας Google Analytics, αποθηκεύονται και στο Google DataCenter.

  Πολιτική Απορρήτου Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

  Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται μέσω του Ιστοτόπου ή αποστέλλονται στο Γραφείο μέσω e-mail, τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή.

  ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Πρωταρχικό μέλημα του Γραφείου είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών με σεβασμό στα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες, την ιδιωτική ζωή, καθώς και στο απόρρητο της επικοινωνίας των Επισκεπτών, γι’ αυτό και λαμβάνουμε όλα τα πρόσφορα και αναγκαία μέτρα στα πλαίσια του νόμου, υιοθετώντας σύγχρονες τεχνολογικές διαδικασίες, προηγμένο τεχνικό εξοπλισμό και λογισμικό, ήδη από τον σχεδιασμό των συστημάτων μας και εξ ορισμού.

  Το Γραφείο υιοθετεί τις πλέον σύγχρονες μεθόδους κρυπτογράφησης και προστασίας από κακόβουλο λογισμικό και εξασφαλίζει την προστασία των δεδομένων σας από ανεξουσιοδότητη πρόσβαση και επεξεργασία, όσο αυτά βρίσκονται στα υπολογιστικά της συστήματα.

  Το Γραφείο φροντίζει για τη διασφάλιση της εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα σας. Συνεπώς, μόνο οι αρμόδιοι εργαζόμενοι του Γραφείου μας και οι συνεργαζόμενοι Αποδέκτες και Εκτελούντες την Επεξεργασία επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα.

  Το Γραφείο δεν ευθύνεται για κινδύνους που απειλούν την ασφάλεια / προστασία των προσωπικών σας δεδομένων στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του Ιστοτόπου, οι οποίοι βρίσκονται έξω από τη σφαίρα ελέγχου και επιρροής του, καθώς και για κινδύνους που οφείλονται σε πράξη ή παράλειψη τρίτου, σε λόγους ανωτέρας βίας ή τυχηρά γεγονότα, εφόσον το Γραφείο έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα.

  Σε περίπτωση παραπομπής των Επισκεπτών σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners, frames) στο Internetlaw, το Γραφείο δεν ευθύνεται για την προστασία των δεδομένων των Χρηστών σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους. Την ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πληροφορίες, την ασφάλεια των επισκεπτών και προστασία των προσωπικών δεδομένων τους και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών φέρουν ακέραια οι κάτοχοι, διαχειριστές και δικαιούχοι αυτών των δικτυακών τόπων, τους οποίους επισκέπτεται με δική του ευθύνη ο Επισκέπτης.

  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

  Στις διαφορές που ανακύπτουν σχετικά με την Παρούσα Πολιτική και κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο λειτουργίας του Ιστοτόπου, εφαρμοστέο δίκαιο, είναι το δίκαιο του Ελληνικού κράτους όπως συμπληρώνεται από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τις οδηγίες, αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.).

  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

  Για κάθε διαφορά που προκύπτει με το Γραφείο, σχετικά με την Παρούσα Πολιτική, είμαστε πρόθυμοι να σας ακούσουμε και να επιλύσουμε άμεσα κάθε πρόβλημα με σεβασμό στα δικαιώματά σας.

  Για όλες τις ενέργειες ή νομικές διαδικασίες που προκύπτουν ή σχετίζονται με την παρούσα Πολιτική, την ισχύ της, την εφαρμογή, την εκπλήρωση ή παραβίαση ή το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και κατά τόπον αρμόδια τα Δικαστήρια των Αθηνών, των οποίων την δικαιοδοσία αναγνωρίζετε αμετάκλητα.

  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

  Το Γραφείο μπορεί οποτεδήποτε να ενημερώσει ή τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική, προκειμένου να ανταποκρίνεται σε τυχόν αλλαγές στη λειτουργία του Ιστοτόπου, στις υπηρεσίες που προσφέρει και στις διατάξεις του νόμου. Οι τροποποιήσεις θα αναρτώνται σε αυτή η την ιστοσελίδα.Τελευταία ενημέρωση της Πολιτικής: 12/9/2019.

  Σύνταξη – Επιμέλεια

  ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ι. ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

  Μπουκουβάλα 8,ΤΚ 114 71- Αθήνα

  Τηλ: 2103616241 Κιν: 6947535945

  e-mail : noc@internetlaw.gr