ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ internetlaw.gr

Ο ιστοχώρος www.internetlaw.gr ανήκει στους συνεργαζόμενους Δικηγόρους/Νομικούς Συμβούλους με επικεφαλής και διαχειριστή τον Δικηγόρο Αθηνών Στέφανο Ιωαν. Ανδριακόπουλο. Το Γραφείο “ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ” ειδικεύεται στο Δίκαιο του Διαδικτύου και συνεργάζεται με τους πλέον καταρτισμένους επαγγελματίες νομικούς και μη στον χώρο του Διαδικτύου.

Το www.internetlaw.gr απευθύνεται σε χρήστες του Διαδικτύου (επιχειρήσεις και ιδιώτες) και ενημερώνει για τις παρεχόμενες από τους συνεργάτες μας Νομικές Υπηρεσίες στο Δίκαιο του Ίντερνετ. Η πρόσβαση, χρήση και περιήγηση στον παρόντα ιστοχώρο είναι ελεύθερη και δεν επιφέρει οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση στους επισκέπτες/χρήστες.

Κάθε επισκέπτης/χρήστης του www.internetlaw.gr πριν την πρόσβαση, περιήγηση και τη με οποιονδήποτε τρόπο χρήση του παρόντος ιστοχώρου, δηλώνει σαφώς, ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους χρήσης του ιστοχώρου (στο εξής όροι). Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους όρους που ακολουθούν, προτού προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια, αλληλεπίδραση, πρόσβαση, συναλλαγή και χρήση του παρόντος ιστοχώρου και όπως συμμορφώνεστε με αυτούς.

Ο διαχειριστής του www.internetlaw.gr, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί/αναθεωρεί/καταργεί ελεύθερα, μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση τους όρους χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, στα πλαίσια του νόμου. Μόνη η ανάρτηση στον παρόντα δικτυακό τόπο, αρκεί για να τεθεί σε ισχύ οποιοσδήποτε νέος όρος, ή τροποποίηση ή κατάργηση ήδη υπάρχοντος όρου. Οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους. Μόνη η ανάρτηση όρων στην παρούσα ιστοσελίδα, πληροί τις προϋποθέσεις ενημέρωσης των χρηστών για οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους. Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των παρεχομένων εν αυτώ υπηρεσιών προϋποθέτει αλλά και επιβεβαιώνει την αποδοχή από τον χρήστη των προϋπαρχόντων όρων, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά, με τις εκάστοτε τροποποιήσεις, παρεμβάσεις και καταργήσεις. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των όρων, δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με το περιεχόμενο των όρων καλείστε να απόσχετε από οποιαδήποτε ενέργεια, αλληλεπίδραση, πρόσβαση, συναλλαγή και χρήση του παρόντος ιστοχώρου.

Ο διαχειριστής του www.internetlaw.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, αναστέλλει, διακόπτει τη λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου ή/και των σε αυτόν παρεχομένων υπηρεσιών, για λόγους συντήρησης, βελτίωσης κ.α., οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση.

Όλοι οι όροι είναι ουσιώδεις. Η παραβίαση, με οποιονδήποτε τρόπο, των όρων, από τον επισκέπτη – χρήστη επισύρει τις κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας και την υποχρέωση του επισκέπτη-χρήστη προς ανόρθωση κάθε ζημίας του www.internetlaw.gr, του διαχειριστή αυτού ή τρίτου από την παράνομη και αντικείμενη στους όρους αυτούς συμπεριφορά του χρήστη. Ο διαχειριστής του www.internetlaw.gr σε περίπτωση παραβίασης των όρων, δύναται να απαγορεύσει στον χρήστη την πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο και τις υπηρεσίες που προσφέρει, να διαγράψει τον λογαριασμό του χρήστη και τις πληροφορίες που έχει κοινοποιήσει ο χρήστης χωρίς καμία προειδοποίηση και να ασκεί όλα τα δικαιώματα που παρέχει ο νόμος. Οι χρήστες υποχρεούνται να μην χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο για σκοπούς παράνομους και αντικείμενους στην κείμενη νομοθεσία.

Οι προς το www.internetlaw.gr απευθυνόμενες δηλώσεις και γνωστοποιήσεις των επισκεπτών και χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου, να αποστέλλονται υποχρεωτικά μέσω συστημένης επιστολής στην έδρα του Δικηγορικού Γραφείου “ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ”, Μπουκουβάλα 8, Τ.Κ. 11471 – Αθήνα.

Το www.internetlaw.gr ελέγχει επισταμένως το επίπεδο ασφαλείας των προσφερόμενων υπηρεσιών του στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, με τη χρήση προγραμμάτων κατά της διασποράς ιών και κακόβουλου λογισμικού. Συνιστάται στους επισκέπτες, κατά την περιήγησή τους στον παρόντα δικτυακό τόπο να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς, Trojan horses, time bombs κ.α. Ο διαχειριστής του www.internetlaw.gr, δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημίες στις συσκευές (hardware), στα προγράμματα (software) του χρήστη και τα δεδομένα του χρήστη καθώς και για οποιουδήποτε άλλου είδους ζημία του χρήστη ή τρίτου, από τους κινδύνους που περιγράφονται ανωτέρω, εφόσον εκπληρώνει τις νόμιμες υποχρεώσεις πρόνοιας και λήψης των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας και αποτροπής βλαβών.

Στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του www.internetlaw.gr δεν παρέχονται νομικές υπηρεσίες εξ αποστάσεως. Οι συνεργάτες του ιστοχώρου δεν απαντούν σε ερωτήματα επισκεπτών ούτε παρέχουν νομικές ή άλλου είδους συμβουλές ηλεκτρονικά και δεν συμβάλλονται δια του ιστοχώρου μας με τους επισκέπτες, αλλά μόνο υπό τις τυπικές προϋποθέσεις της εντολής μεταξύ πελάτη και δικηγόρου, κατόπιν κατ’ ιδίαν επικοινωνίας με συνεργάτη μας. Οι πληροφορίες, τα άρθρα και όλο το περιεχόμενο του ιστοχώρου δεν υποκαθιστά τις νομικές συμβουλές, αλλά παρέχεται ενημερωτικά και χρησιμοποιείται με ευθύνη του επισκέπτη και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου.

Ο διαχειριστής του www.internetlaw.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν τους επισκέπτες νόμιμα τοποθετούμενοι, στον παρόντα δικτυακό τόπο, σύνδεσμοι (hyperlinks), πλαίσια (frames) κλπ. Ο διαχειριστής του www.internetlaw.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία του χρήστη από τους κινδύνους της προηγούμενης παραγράφου και κάθε άλλη επιζήμια συμπεριφορά και πρακτική, εφόσον αυτοί εκδηλώνονται στο ηλεκτρονικό περιβάλλον διαφημιζόμενου φορέα στον παρόντα ιστοχώρο, συνεργαζόμενης εταιρείας, πελάτη κ.α., ακόμα και αν η παραπομπή σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους γίνεται από σύνδεσμο στον παρόντα ιστοχώρο «hyperlink», διαφημιστικό «banner» κ.α. Την ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πληροφορίες, την ασφάλεια των επισκεπτών και προστασία των προσωπικών δεδομένων τους και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών φέρουν ακέραια οι κάτοχοι, διαχειριστές και δικαιούχοι αυτών των δικτυακών τόπων, τους οποίους επισκέπτεται με δική του ευθύνη ο χρήστης.

Στις διαφορές που τυχόν ανακύπτουν από τη χρήση του ιστοχώρου www.internetlaw.gr, εφαρμοστέο δίκαιο, είναι το δίκαιο του Ελληνικού κράτους συμπεριλαμβανομένων των γενικά παραδεδεγμένων κανόνων του Διεθνούς Δικαίου, καθώς και των Διεθνών Συμβάσεων, που από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου (άρθρ. 28, παρ. 1 Σ). Για την επίλυση διαφορών από τη χρήση των υπηρεσιών του www.internetlaw.gr, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και κατά τόπον αρμόδια τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Ο διαχειριστής του www.internetlaw.gr απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία του χρήστη, υποχρέωση νόμιμη ή συμβατική απέναντι στον χρήστη και κάθε άμεση ή παρεπόμενη αξίωση του χρήστη ή τρίτου, εφόσον ο χρήστης παραβιάζει τους όρους χρήσης του παρόντος ιστοχώρου, αναπτύσσει παράνομη συμπεριφορά στα πλαίσια της περιήγησής του στον παρόντα ιστοχώρο, παραβαίνει τους κανόνες συμπεριφοράς των χρηστών, νόμιμους ή εθιμικούς, εκπληρώνει πλημμελώς τις νόμιμες ή/και συμβατικές υποχρεώσεις του δια πράξεων ή παραλήψεων. Ο χρήστης ρητώς αποδέχεται και αναγνωρίζει την απαλλαγή, κατά τα ως άνω αναφερόμενα, του διαχειριστή του www.internetlaw.gr και αποδέχεται ότι φέρει ακέραια την ευθύνη των πράξεών του και τις παρεπόμενες υποχρεώσεις προς αποζημίωση των ζημιωθέντων.

Απαγορεύεται ρητά στους επισκέπτες και χρήστες του www.internetlaw.gr να παρεμβαίνουν στη μορφή, στη λειτουργία, στις υπηρεσίες, στο περιεχόμενο, στις βάσεις δεδομένων και σε κάθε στοιχείο συναπαρτίζον τον παρόντα δικτυακό τόπο, με τη χρήση οποιουδήποτε μηχανισμού, κακόβουλου ή μη λογισμικού, διαδικασία ηλεκτρονική ή μη, αποστολή αρχείων επιβλαβών όπως ενδεικτικά ιοί, spam messages, ικανών να επηρεάσουν, βλάψουν, αναστείλουν, διακόψουν και γενικά παρεμποδίσουν την ομαλή λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου ή τη σύνδεση, πρόσβαση και χρήση του από τους χρήστες και να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρει. Ο διαχειριστής του www.internetlaw.gr επιφυλάσσεται να επιδιώξει την ανόρθωση των ζημιών που ενδέχεται να προκληθούν από παράνομες συμπεριφορές όπως οι ανωτέρω ενδεικτικά περιγραφόμενες καθώς και την ποινική δίωξη του υπευθύνου.

Το www.internetlaw.gr εξασφαλίζει την ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών – χρηστών με κατάλληλο λογισμικό, με σεβασμό στα δικαιώματα, στις θεμελιώδεις ελευθερίες, στην ιδιωτική ζωή, καθώς και στο απόρρητο της επικοινωνίας των χρηστών του ιστοχώρου. Τυχόν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του www.internetlaw.gr καθώς και χρήση αρχείων αναγνώρισης (cookies), γίνεται αυστηρά υπό τις προϋποθέσεις του νόμου.

Έργα που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, με τη μορφή ενδεικτικώς κειμένου, εικόνας, σχεδίου, φωτογραφίας, γραφικών και λογοτύπων, κινούμενων εικόνων (computer animation), λογισμικού, βάσης δεδομένων, μουσικών και οπτικοακουστικών αποσπασμάτων κ.α., τα οποία εμπίπτουν στο προστατευτικό πλαίσιο του νόμου 2121/1993 αποτελούν Πνευματική Ιδιοκτησία του διαχειριστή του www.internetlaw.gr, με την επιφύλαξη των Πνευματικών Δικαιωμάτων τρίτων δικαιούχων και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου. Ο διαχειριστής του www.internetlaw.gr διατηρεί την Πνευματική Ιδιοκτησία του παρόντος δικτυακού τόπου, που προστατεύεται αυτοτελώς ως πρωτότυπο έργο εικαστικού σχεδιασμού και εφαρμοσμένων τεχνών, κατά τις ειδικότερες προϋποθέσεις του νόμου καθώς και ως συλλογή έργων (αρθρ. 2, ν. 2121/1993). Κατά τους ορισμούς της κείμενης νομοθεσίας προστατεύεται το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου και από προσβολές της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας σε αυτό, η οποία ανήκει στον διαχειριστή, με την επιφύλαξη δικαιωμάτων τρίτων δικαιούχων – φορέων. Το όνομα χώρου (domain name) www.internetlaw.gr έχει εκχωρηθεί νόμιμα από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) στον διαχειριστή, ο οποίος και έχει μεταξύ άλλων το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του και την εξουσία να αποκλείει τρίτους από την καταχώριση ταυτόσημου ονόματος χώρου.

Σύνταξη – Επιμέλεια

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ι. ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Μπουκουβάλα 8,ΤΚ 114 71- Αθήνα

Τηλ: 2103616241 Κιν: 6947535945

e-mail : noc@internetlaw.gr