Συμβάσεις Υπηρεσιών Διαδικτύου

Η κατασκευή ιστοσελίδας ή εφαρμογής, η τεχνική υποστήριξη και συντήρηση ενός ιστοτόπου, η φιλοξενία ιστοσελίδας ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και η διαδικτυακή διαφήμιση συνιστούν υπηρεσίες για την παροχή των οποίων τα μέρη υπογράφουν συμβάσεις που προβλέπουν λεπτομερώς τους σχετικούς όρους:

Ενδεικτικώς, οι ιδιαίτερες προδιαγραφές του ιστοτόπου που θα κατασκευαστεί, οι ακριβείς χρόνοι παράδοσης κάθε τμήματος του έργου, τα πνευματικά δικαιώματα επί των υλικών κατασκευής του έργου και οι υποχρεώσεις εχεμύθειας είναι μερικοί μόνο από τους όρους μιας σύμβασης σχεδιασμού και ανάπτυξης (Web Development) ιστοσελίδας ή εφαρμογής (application), που οφείλουν οι συμβαλλόμενοι να προβλέψουν και αποτυπώσουν εγγράφως, ώστε να εξασφαλίσουν την ομαλή συνεργασία τους και την προσήκουσα εκτέλεση του έργου.

Ομοίως, οι προδιαγραφές του server φιλοξενίας (Web Hosting & E-mail Hosting), οι εγγυήσεις ομαλής λειτουργίας του Website / E-mail κατόπιν αναβαθμίσεων, η ευθύνη σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αποτελούν σημαντικούς όρους των συμβάσεων Φιλοξενίας ή/και Συντήρησης - Τεχνικής Υποστήριξης (Support),.

Περαιτέρω, στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών διαφήμισης / προώθησης (Digital Marketing), πρέπει να περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, όροι για την πνευματική ιδιοκτησία του προωθητικού υλικού, την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, την ευθύνη για την αποτελεσματικότητα των προωθητικών ενεργειών κ.ο.κ.

Είτε παρέχετε τις παραπάνω υπηρεσίες σε πελάτες σας, είτε ενδιαφέρεστε να αναθέσετε τις υπηρεσίες αυτές σε επαγγελματίες του χώρου, απευθυνθείτε στο γραφείο μας για την νομική σας κατοχύρωση.