Ηλεκτρονικές Συμβάσεις

Οι ηλεκτρονικά καταρτιζόμενες συμβάσεις, γνωστές και ως συμβάσεις από απόσταση, συνάπτονται στο Διαδίκτυο μεταξύ προσώπων μη παρόντων κατά τον χρόνο κατάρτισης και με την χρήση μέσων επικοινωνίας από απόσταση.

Για την εγκυρότητα των συμβάσεων αυτών απαιτείται η τήρηση συγκεκριμένων αυστηρών προϋποθέσεων του νόμου. Ωστόσο, λόγω του διαρκώς εξελισσόμενου δικαίου του διαδικτύου καθίσταται αναγκαία η συχνή αναπροσαρμογή του τρόπου λειτουργίας των ηλεκτρονικών καταστημάτων ώστε να ανταποκρίνεται στις επιταγές του νόμου.

Στις ηλεκτρονικές συμβάσεις η υποκατάσταση του ανθρώπου από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή αφορά αποκλειστικά και μόνο τη διαβίβαση της δήλωσης βουλήσεώς του (π.χ. πρόταση προς σύναψη σύμβασης) και δεν υποκαθιστά την πραγματική ανθρώπινη πρωτοβουλία και πράξη.

Συνεπώς, στις συμβάσεις από απόσταση πρέπει να προβλεφθούν και να επιλυθούν ζητήματα που ανακύπτουν ακριβώς λόγω της απόστασης, τα περισσότερα εκ των οποίων ουδέποτε θα απασχολήσουν τα μέρη ή τον νομοθέτη στο φυσικό εμπόριο. Τέτοια ζητήματα, όπως προσυμβατικής πληροφόρησης, ηλεκτρονικής υπογραφής, υπαναχώρησης και ηλεκτρονικών πληρωμών εντοπίζονται κυρίως στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Περαιτέρω, τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να γνωρίζουν από πότε θεωρείται καταρτισμένη μία σύμβαση σε ηλεκτρονικό περιβάλλον, πότε λογίζεται ότι μία παραγγελία περιήλθε στη σφαίρα επιρροής του πωλητή, πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις δεσμεύεται ο αγοραστής από την χρήση αυτοματοποιημένων μεθόδων αγοράς/πληρωμής και πότε ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των πωλούμενων αγαθών μεταβαίνει στον καταναλωτή.

Ζητήματα όπως τα ενδεικτικώς αναφερόμενα ανωτέρω προβλέπονται στους όρους χρήσης και λειτουργίας των ηλεκτρονικών καταστημάτων, ιστοσελίδων και εφαρμογών. Ειδικότερα, οι όροι χρήσης προβλέπουν το πλαίσιο λειτουργίας ιστοσελίδων/e-shop και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών, ώστε καθένα μέρος να γνωρίζει/κατανοεί και συγκατατίθεται εκ των προτέρων στους γενικούς όρους των συναλλαγών (ΓΟΣ) που διέπουν κάθε επιμέρους συναλλαγή μεταξύ των μερών.

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες του γραφείου μας παρακολουθούν ανελλιπώς τις εγχώριες αλλά και διεθνείς μεταβολές του νομικού πλαισίου για το ηλεκτρονικό εμπόριο και σε συνεργασία με τους αρμοδίους δημόσιους φορείς δημιουργούν το ασφαλέστερο ηλεκτρονικό περιβάλλον για τον πάροχο υπηρεσιών/αγαθών και τον καταναλωτή/χρήστη ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Για τη γρήγορη και αποτελεσματική επίλυση ζητημάτων ηλεκτρονικών συναλλαγών καθώς και τη νομική κατοχύρωση της επιχείρησή σας, απευθυνθείτε στο internetlaw.gr.