Ηλεκτρονικές Συμβάσεις

Οι ηλεκτρονικά καταρτιζόμενες συμβάσεις, γνωστές και ως συμβάσεις από απόσταση, συνάπτονται στο Διαδίκτυο μεταξύ φυσικών ή νομικών προσώπων μη παρόντων κατά τον χρόνο κατάρτισης και με την χρήση μέσων επικοινωνίας από απόσταση (e-mails, smart & online contracts, ψηφιακή βεβαίωση ιδιωτικού συμφωνητικού κ.ο.κ.).

Στις ηλεκτρονικές συμβάσεις η υποκατάσταση του ανθρώπου από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή αφορά αποκλειστικά και μόνο τη διαβίβαση της δήλωσης βουλήσεώς του (π.χ. πρόταση προς σύναψη σύμβασης) και δεν υποκαθιστά την πραγματική ανθρώπινη πρωτοβουλία και πράξη.

Για την εγκυρότητα των ηλεκτρονικών συμβάσεων αυτών απαιτείται η τήρηση συγκεκριμένων αυστηρών προϋποθέσεων του νόμου. Ωστόσο, λόγω του διαρκώς εξελισσόμενου δικαίου του διαδικτύου καθίσταται αναγκαία η συχνή αναπροσαρμογή του τρόπου λειτουργίας των ηλεκτρονικών καταστημάτων και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών από απόσταση ώστε να ανταποκρίνεται στις επιταγές του νόμου.

Στις συμβάσεις από απόσταση πρέπει να προβλεφθούν και να επιλυθούν ζητήματα που ανακύπτουν ακριβώς λόγω της απόστασης, τα περισσότερα εκ των οποίων ουδέποτε θα απασχολήσουν τα μέρη ή τον νομοθέτη στο φυσικό εμπόριο. Τέτοια ζητήματα, όπως προσυμβατικής πληροφόρησης, ηλεκτρονικής υπογραφής, υπαναχώρησης και ηλεκτρονικών πληρωμών εντοπίζονται κυρίως στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Περαιτέρω, τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να γνωρίζουν από πότε θεωρείται καταρτισμένη μία σύμβαση σε ηλεκτρονικό περιβάλλον, πότε λογίζεται ότι μία παραγγελία περιήλθε στη σφαίρα επιρροής του πωλητή, πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις δεσμεύεται ο αγοραστής από την χρήση αυτοματοποιημένων μεθόδων αγοράς/πληρωμής, πότε ξεκινάει η παροχή των υπηρεσιών και χάνεται το δικαίωμα υπαναχώρησης, πότε ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των πωλούμενων αγαθών μεταβαίνει στον καταναλωτή κ.ο.κ.

Ζητήματα όπως τα ενδεικτικώς αναφερόμενα ανωτέρω προβλέπονται στους όρους χρήσης και λειτουργίας των ηλεκτρονικών καταστημάτων, ιστοσελίδων και εφαρμογών και στους όρους της σύμβασης πώλησης αγαθών / παροχής υπηρεσιών, καθώς και στις συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων που συνάπτονται με ηλεκτρονικά μέσα.

Για την επιτυχή σύναψη ηλεκτρονικών συμβάσεων και τη γρήγορη και αποτελεσματική επίλυση ζητημάτων ηλεκτρονικών συναλλαγών, καθώς και τη νομική κατοχύρωση της επιχείρησής σας στο ηλεκτρονικό επιχειρείν, απευθυνθείτε στο internetlaw.gr.