Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Η Βιομηχανική Ιδιοκτησία, τα Συγγενικά Δικαιώματα και η Πνευματική Ιδιοκτησία ανήκουν στην ευρύτερη έννοια της διανοητικής ιδιοκτησίας. Η Πνευματική Ιδιοκτησία προστατεύει κάθε πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα.

H προστασία εφευρέσεων, στα πλαίσια της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, επιτυγχάνεται με την έκδοση από τον αρμόδιο φορέα (ΟΒΙ) διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Η ευρεσιτεχνία μπορεί να αναφέρεται σε προϊόν, μέθοδο ή βιομηχανική εφαρμογή και συνίσταται σε πρωτότυπες ιδέες, που εμπεριέχουν εφευρετική δραστηριότητα και είναι επιδεκτικές βιομηχανικής εφαρμογής.

Η προστασία βιομηχανικών σχεδίων, στα πλαίσια της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, επιτυγχάνεται με καταχώρισή τους στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, μετά από αίτηση για τη χορήγηση του σχετικού πιστοποιητικού. Βιομηχανικό σχέδιο είναι η εξωτερικά ορατή εικόνα ενός βιομηχανικού ή βιοτεχνικού προϊόντος.

Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη που επέτρεψε τη θεαματική διάδοση του Διαδικτύου ως μέσου επικοινωνίας, πληροφόρησης και ψυχαγωγίας δημιούργησε την ανάγκη προστασίας της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο.

Επικοινωνήστε μαζί μας και ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα σας συνδράμει σε θέματα Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας κατά την κατασκευή και λειτουργία ιστοσελίδας, στην κατοχύρωση εθνικού/κοινοτικού και διεθνούς σήματος, στην αντιμετώπιση τυχόν προσβολών των δικαιωμάτων σας και στην κατοχύρωση και προστασία καινοτόμων ιδεών startup επιχειρήσεων.