Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

Όροι χρήσης και λειτουργίας επιβάλλεται να οριοθετούν τη χρήση και λειτουργία κάθε ιστοσελίδας και εφαρμογής (application). Οι όροι χρήσης συνιστούν μια έγγραφη εκ των προτέρων αποτύπωση συγκεκριμένων πληροφοριών που εξειδικεύουν, οριοθετούν και προβλέπουν το σύνολο των παραμέτρων (προϋποθέσεις, δικαιώματα, υποχρεώσεις, ευθύνη κ.α.) χρήσης και λειτουργίας κάθε ιστοσελίδας/εφαρμογής/ηλεκτρονικού καταστήματος.

Ενδεικτικώς οι όροι χρήσης καθορίζουν τις παραμέτρους νόμιμης πρόσβασης των επισκεπτών σε μια ιστοσελίδα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, τα ζητήματα ευθύνης των μερών, το εφαρμοστέο στις διαφορές που ανακύπτουν δίκαιο, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, την εμπορική επικοινωνία και διαφήμιση, τους όρους των διαγωνισμών κλπ.

Ιδιαιτέρως, δε, οι ιστοσελίδες όσων δραστηριοποιούνται στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, επιβάλλεται να περιέχουν σε εμφανές σημείο και να υποδεικνύουν στους καταναλωτές την ύπαρξη όρων χρήσης, ώστε να δίδεται η δυνατότητα πραγματικής γνώσης και αποδοχής τους.

Οι όροι χρήσης προβλέπουν το πλαίσιο λειτουργίας ενός e-shop και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών, ώστε καθένα μέρος να γνωρίζει/κατανοεί και συγκατατίθεται εκ των προτέρων στους γενικούς όρους των συναλλαγών (ΓΟΣ) που διέπουν κάθε επιμέρους συναλλαγή μεταξύ των μερών.

Ειδικότερα, κάθε τεχνικό στάδιο από την καταχώριση της παραγγελίας ως την παραλαβή της πρέπει να τυγχάνει νομικής επεξεργασίας. Οι τρόποι παραγγελίας, πληρωμής, αποστολής προϊόντων και επιστροφής τους (εγγυήσεις, δικαίωμα υπαναχώρησης) καθώς και πληθώρα άλλων παραμέτρων πρέπει απαραιτήτως να τυγχάνουν επεξεργασίας από κατηρτισμένο δικηγόρο, ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες του κάθε ηλεκτρονικού καταστήματος.

Το διαρκώς εξελισσόμενο δίκαιο του διαδικτύου επιτάσσει τη συχνή αναπροσαρμογή των όρων χρήσης των ιστοσελίδων, εφαρμογών ή ηλεκτρονικών καταστημάτων, ώστε να συμμορφώνονται με τις επιταγές του νόμου.

Η άρτια και υπεύθυνη σύνταξη – επιμέλεια των όρων χρήσης της ιστοσελίδας, εφαρμογής ή ηλεκτρονικού σας καταστήματος εξασφαλίζει την ασφάλεια και νομιμότητα της λειτουργίας τους.

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες του γραφείου μας παρακολουθούν ανελλιπώς τις εγχώριες αλλά και διεθνείς μεταβολές του νομικού πλαισίου και σε συνεργασία με τους αρμοδίους δημόσιους φορείς δημιουργούν το ασφαλέστερο ηλεκτρονικό περιβάλλον για τον πάροχο υπηρεσιών/αγαθών και τον καταναλωτή/χρήστη ηλεκτρονικών υπηρεσιών.