Υπηρεσίες Διαμεσολάβησης

Ως διαμεσολάβηση, νοείται μια διαρθρωμένη διαδικασία με βασικά χαρακτηριστικά την εμπιστευτικότητα και την ιδιωτική αυτονομία, στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη επιχειρούν εκουσίως, με καλόπιστη συμπεριφορά και συναλλακτική ευθύτητα, να επιλύσουν με συμφωνία μία διαφορά τους με τη βοήθεια διαμεσολαβητή (Ν. 4640/2019)

Η διαμεσολάβηση αποτελεί μια αποδεδειγμένα επιτυχημένη μέθοδο εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Προσφέρει στα μέρη την ελευθερία εξεύρεσης λύσεων από κοινού, μέσω διαπραγματεύσεων, σε σύντομο χρόνο και με μικρότερη οικονομική επιβάρυνση σε σύγκριση με τις διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίων. Στη διαμεσολάβηση υπάγονται Αστικές και Εμπορικές Διαφορές ιδιωτικού δικαίου, υφιστάμενες ή μέλλουσες.

Η διαδικασία της διαμεσολάβησης έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα και πρέπει να διεξάγεται κατά τρόπο που να μην παραβιάζει το απόρρητο αυτής. Τα μέρη, εφόσον το επιθυμούν, δεσμεύονται εγγράφως να τηρήσουν και το απόρρητο του περιεχομένου της συμφωνίας, στην οποία ενδέχεται να καταλήξουν κατά τη διαμεσολάβηση.

Στον χώρο του διαδικτύου δημιουργούνται συχνά διαφορές μεταξύ επιχειρήσεων ή και ιδιωτών για τις οποίες λόγω της φύσης τους, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον, κυρίως από τις επιχειρήσεις, για γρήγορη και αποτελεσματική επίλυση, ώστε να εξακολουθήσει η ομαλή λειτουργία τους. Περαιτέρω, λόγω της τεχνολογικής φύσης των διαφορών είναι συχνά δυσχερής η προσπάθεια δικαστικής επίλυσής τους (υποχρέωση διενέργειας πραγματογνωμοσύνης, καθυστέρηση στην έκδοση αποφάσεων, υψηλό κόστος διαδικασίας), ενώ η διαμεσολάβηση μπορεί να προσφέρει ταχύτατες και βιώσιμες λύσεις σε κάθε σχετική διαφορά.

Απευθυνθείτε στο INTERNETLAW ώστε ο Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής της ομάδας μας να αναλάβει την επίλυση της διαφοράς σας.