Πολιτική Ν. 4808/2021: Πολιτική πρόληψης και καταπολέμησης της βίας και παρενόχλησης στην εργασία.

Σύμφωνα με τον νόμο 4808/2021 για την προστασία της εργασίας «απαγορεύεται κάθε μορφής βία και παρενόχληση, που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας είτε συνδέεται με αυτήν είτε προκύπτει από αυτήν, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από είκοσι (20) άτομα υποχρεούνται να υιοθετούν πολιτική για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία, στην οποία προσδιορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εργαζομένων και του εργοδότη για την πρόληψη και αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών ή μορφών συμπεριφοράς».

Σκοπός της πολιτικής είναι να δημιουργηθεί ένα «περιβάλλον εργασίας το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση».

Το Γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση Πολιτικής για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία και Πολιτικής για την προώθηση της ισότητας ευκαιριών και την καταπολέμηση των διακρίσεων στην εργασία, καθώς και Πολιτικής για τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών για περιστατικά βίας και παρενόχλησης.