Ονόματα Χώρου Domains

Το όνομα χώρου είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση ενός προσώπου (φυσικού ή νομικού) ή μιας επιχείρησης (ατομική, εταιρεία, οργανισμός, ίδρυμα κλπ.) στο Διαδίκτυο. Όταν πρόκειται για ηλεκτρονικό κατάστημα η ηλεκτρονική του διεύθυνση (domain name) συνιστά ό,τι ακριβώς και η διεύθυνση για ένα φυσικό κατάστημα.

Το δικαίωμα στην απόκτηση ονόματος χώρου εμπίπτει στο προστατευτικό πεδίο των διατάξεων του Συντάγματος και συγκεκριμένα στη διάταξη του άρθρου 5Α παρ. 2 Σ.

Ο φορέας του δικαιώματος επί ονόματος χώρου απολαύει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του ονόματος χώρου και την εξουσία να αποκλείει τρίτους από την καταχώριση ταυτόσημου ονόματος χώρου.

Το σχετικό δικαίωμα αποκτάται με εκχώρηση και η διαδικασία είναι γνωστή ως «καταχώριση ονόματος χώρου». Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) είναι αρμόδια για την εκχώρηση Ονομάτων Χώρου [.gr]. Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ) και ειδικότερα το τμήμα Μητρώου Ονομάτων Internet με κατάληξη .gr, έχει αναλάβει την τήρηση και την λειτουργία του Μητρώου Ονομάτων του .gr.

Το όνομα χώρου επιτελεί κατά την κείμενη νομοθεσία διακριτική λειτουργία στο Διαδίκτυο και προστατεύεται ως διακριτικό γνώρισμα της επιχείρησης ή του καταστήματος – κατόχου της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που αντιστοιχεί.

Υπό τη διακριτική του λειτουργία το όνομα χώρου συγκρούεται ενίοτε με άλλα διακριτικά γνωρίσματα, όπως το σήμα, στο πεδίο των εμπορικών συναλλαγών. Η επίλυση των συγκρούσεων στηρίζεται κατά βάση στην αρχή της χρονικής προτεραιότητας.

Ενημερωθείτε για τη διαδικασία καταχώρισης ονόματος χώρου της ιστοσελίδας σας, τη διαδικασία μεταβίβασης ονόματος χώρου, τις προϋποθέσεις μεταβολής στοιχείων του δικαιούχου ονόματος χώρου και προστατέψτε το όνομα χώρου της ιστοσελίδας σας.