Κατοχύρωση Σήματος

Σήμα λογίζεται κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής αναπαράστασης, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από εκείνα άλλων επιχειρήσεων. Μπορούν να αποτελέσουν σήμα ιδίως οι λέξεις, τα ονόματα φυσικών ή νομικών προσώπων, τα ψευδώνυμα, οι απεικονίσεις, τα σχέδια, τα γράμματα, οι αριθμοί, οι ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων, το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του.

Η κατοχύρωση εμπορικού σήματος εξασφαλίζει στη δικαιούχο επιχείρηση τη δυνατότητα προστασίας του σήματός της και το απόλυτο δικαίωμα στο σήμα υπό την έννοια της αποκλειστικής χρήσης του στις συναλλαγές.

Ωστόσο, προηγείται της διαδικασίας κατοχύρωσης σήματος, ο νομικός έλεγχος της νομιμότητας του σήματος. Οι προϋποθέσεις καταχώρισης σήματος διακρίνονται σε ουσιαστικές και τυπικές. Οι ουσιαστικές διακρίνονται περαιτέρω σε θετικές (προϋποθέσεις καταθεσιμότητας) και αρνητικές (λόγοι απαραδέκτου). Οι τυπικές προϋποθέσεις συνιστούν τις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Τα σήματα διακρίνονται σε εθνικά, κοινοτικά και διεθνή και προσφέρουν αντίστοιχό επίπεδο προστασίας. Το δικαίωμα στο σήμα είναι χρονικά περιορισμένο (10 έτη) με δυνατότητα απεριόριστης ανανέωσης ανά δεκαετία.

Η κατάθεση εμπορικού σήματος είναι δυνατή και ηλεκτρονικά. Συμβουλευθείτε τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας στο Δίκαιο Σημάτων, κατοχυρώστε άμεσα το σήμα σας και προστατέψτε την επιχείρησή σας.