Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Η εποχή που διανύουμε χαρακτηρίζεται από το ραγδαία εξελισσόμενο τεχνολογικό γίγνεσθαι. Ο χώρος του εμπορίου δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστος. Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε στο σχετικό στατιστικό γράφημα, στην αρχική σελίδα, το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) γνωρίζει τα τελευταία χρόνια σημαντική άνθιση στη χώρα μας, ενώ ανερχόμενη είναι και η πορεία του εμπορίου μέσω κινητού τηλεφώνου (m-commerce).

Ο όρος «ηλεκτρονικό εμπόριο» προσδιορίζει το εμπόριο που συντελείται μέσω ηλεκτρονικής διεξαγωγής των συναλλαγών, ήτοι την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών από απόσταση (διαδίκτυο, τηλέφωνο, φαξ κλπ).

Πρόκειται για τον πλέον «δυναμικό» χώρο εμπορίου, λόγω κυρίως της εκρηκτικής εξέλιξης της επιστήμης και της τεχνικής, ως εκ τούτου απαιτείται πλήρης τεχνική-νομική κατάρτιση των εμπλεκομένων φορέων.

Στα πλαίσια του ηλεκτρονικού εμπορίου αναφύεται πλήθος νομικών ζητημάτων που σε ορισμένες περιπτώσεις χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης λόγω της ταχύτητας που διέπει τον χώρο του διαδικτύου εν γένει. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να προβλέπονται εκ των προτέρων κατά τρόπο σαφή και εύληπτο οι ειδικότερες προδιαγραφές λειτουργίας ενός ηλεκτρονικού καταστήματος.

Την παραπάνω ανάγκη καλύπτουν επαρκώς οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας. Οι όροι χρήσης προβλέπουν το πλαίσιο λειτουργίας ενός e-shop και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών, ώστε καθένα μέρος να γνωρίζει/κατανοεί και συγκατατίθεται εκ των προτέρων στους γενικούς όρους των συναλλαγών (ΓΟΣ) που διέπουν κάθε επιμέρους συναλλαγή μεταξύ των μερών.

Η άρτια και υπεύθυνη συγγραφή – επιμέλεια των όρων χρήσης του ηλεκτρονικού σας καταστήματος εξασφαλίζει την ασφάλεια και νομιμότητα των συναλλαγών σας και προστατεύει την επιχείρησή σας.

Βεβαίως, όροι χρήσης επιβάλλεται να οριοθετούν τη λειτουργία κάθε ιστοσελίδας και εφαρμογής (application). Ενδεικτικώς οι όροι χρήσης καθορίζουν τις παραμέτρους νόμιμης πρόσβασης των επισκεπτών σε μια ιστοσελίδα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, τα ζητήματα ευθύνης των μερών, το εφαρμοστέο στις διαφορές που ανακύπτουν δίκαιο, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, την εμπορική επικοινωνία και διαφήμιση, τους όρους των διαγωνισμών κλπ. Ιδιαιτέρως, δε, οι ιστοσελίδες όσων δραστηριοποιούνται στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, επιβάλλεται να περιέχουν σε εμφανές σημείο και να υποδεικνύουν στους καταναλωτές την ύπαρξη όρων χρήσης, ώστε να δίδεται η δυνατότητα πραγματικής γνώσης και αποδοχής τους.

Ειδικότερα, κάθε τεχνικό στάδιο από την καταχώριση της παραγγελίας ως την παραλαβή της πρέπει να τυγχάνει νομικής επεξεργασίας. Οι τρόποι παραγγελίας, πληρωμής, αποστολής προϊόντων και επιστροφής τους (εγγυήσεις, δικαίωμα υπαναχώρησης) καθώς και πληθώρα άλλων παραμέτρων πρέπει απαραιτήτως να τυγχάνουν επεξεργασίας από κατηρτισμένο δικηγόρο, ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες του κάθε ηλεκτρονικού καταστήματος.

Το διαρκώς εξελισσόμενο νομικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία των ηλεκτρονικών καταστημάτων επιτάσσει τη συχνή αναπροσαρμογή των προδιαγραφών λειτουργίας ενός e-shop, ώστε να συμμορφώνονται με τις επιταγές του νόμου.

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες του γραφείου μας παρακολουθούν ανελλιπώς τις εγχώριες αλλά και διεθνείς μεταβολές του νομικού πλαισίου και σε συνεργασία με τους αρμοδίους δημόσιους φορείς δημιουργούν το ασφαλέστερο ηλεκτρονικό περιβάλλον για τον πάροχο υπηρεσιών/αγαθών και τον καταναλωτή.