Διασυνοριακές Συμβάσεις

Λόγω της φύσης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν επιδέχεται χρονικούς και τοπικούς περιορισμούς, παρά εκδηλώνεται με ταχύτητα και αμεσότητα εντός και εκτός συνόρων. Καθημερινά συνάπτεται πλήθος διασυνοριακών συμβάσεων, των οποίων τα μέρη κατοικούν, εδρεύουν, διαμένουν, διαθέτουν εγκατάσταση ή υποκατάστημα σε διαφορετικές χώρες, ενώ συχνά η σύμβαση συνάπτεται σε τρίτο μέρος.

Η εμπορία από απόσταση αγαθών και υπηρεσιών θέτει εξ ορισμού σημαντικά ερωτήματα για τον νομοθέτη, ώστε να επιτευχθεί η δέουσα ασφάλεια του δικαίου για κάθε συμβαλλόμενο μέρος.

Ενδεικτικώς, στις διασυνοριακές συμβάσεις, δηλ. στις συμβάσεις στις οποίες τα μέρη συναλλάσσονται από διαφορετικά κράτη, κρίσιμο ζήτημα συνιστά το εφαρμοστέο στις διαφορές που ανακύπτουν δίκαιο, καθώς και η διεθνής δωσιδικία.

Απαντήσεις στο ανωτέρω ζήτημα, όταν το ένα μέρος είναι καταναλωτής, δίνουν οι διατάξεις για την προστασία του καταναλωτή, που υπερτερούν των αντιθέτου περιεχομένου ρητρών.

Στα πλαίσια του ηλεκτρονικού διασυνοριακού εμπορίου, ο νομοθέτης καλείται να λύσει, μεταξύ άλλων και ζητήματα φορολογικής φύσεως (π.χ. επιβολή ΦΠΑ στις διαδικτυακές συναλλαγές).

Στις διασυνοριακές ηλεκτρονικές συμβάσεις, ανακύπτουν και ζητήματα τελωνειακής φύσης, νομιμότητας αποστολών και χρεώσεων, ακύρωσης παραγγελιών και επιστροφής προϊόντων, υπαναχώρησης και επιστροφής χρημάτων.

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες του γραφείου μας παρακολουθούν ανελλιπώς τις εγχώριες αλλά και διεθνείς μεταβολές του νομικού πλαισίου για το ηλεκτρονικό εμπόριο και σε συνεργασία με τους αρμοδίους δημόσιους φορείς δημιουργούν το ασφαλέστερο ηλεκτρονικό περιβάλλον για τον πάροχο υπηρεσιών/αγαθών και τον καταναλωτή/χρήστη ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Για τη γρήγορη και αποτελεσματική επίλυση ζητημάτων ηλεκτρονικών συναλλαγών, την υποστήριξή σας ως καταναλωτής καθώς και τη νομική κατοχύρωση της επιχείρησή σας ως προμηθευτής, απευθυνθείτε στο www.internetlaw.gr.