Διασυνοριακές Συμβάσεις

Λόγω της φύσης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και της διάδοσης του διαδικτύου, το ηλεκτρονικό επιχειρείν δεν επιδέχεται χρονικούς και τοπικούς περιορισμούς, παρά εκδηλώνεται με ταχύτητα και αμεσότητα εντός και εκτός συνόρων.

Καθημερινά συνάπτεται πλήθος διασυνοριακών συμβάσεων, των οποίων τα μέρη κατοικούν, εδρεύουν, διαμένουν, διαθέτουν εγκατάσταση ή υποκατάστημα σε διαφορετικές χώρες, ενώ συχνά η σύμβαση συνάπτεται με ηλεκτρονικά μέσα (smart contracts, ψηφιακές υπογραφές κ.ο.κ.).

Η εμπορία από απόσταση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών θέτει εξ ορισμού σημαντικά ερωτήματα για τον νομοθέτη, ώστε να επιτευχθεί η δέουσα ασφάλεια του δικαίου για κάθε συμβαλλόμενο μέρος, ιδίως όταν συμβάλλονται επιχειρήσεις που εδρεύουν σε διαφορετικές χώρες.

Ενδεικτικώς, στις διασυνοριακές συμβάσεις, δηλ. στις συμβάσεις στις οποίες τα μέρη συναλλάσσονται από διαφορετικά κράτη, κρίσιμο ζήτημα συνιστά το εφαρμοστέο στις διαφορές που ανακύπτουν δίκαιο, καθώς και η διεθνής δωσιδικία.

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες του γραφείου μας παρακολουθούν ανελλιπώς τις εγχώριες αλλά και διεθνείς μεταβολές του νομικού πλαισίου για τις διασυνοριακές συμβάσεις και αναλαμβάνουν την κατάρτιση των όρων συμβάσεων παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή/και εμπορίας προϊόντων.